Návštevní řád


1. Základní ustanovení


Bezva Parta, s.r.o. jako organizátor festivalu vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.2. Vstupenky a vstup na festival


Vstupenky nekopírujte. Se vstupenkou nakládejte jako s ceninou.  Jakékoliv úpravy vstupenky nebo její padělání jsou klasifikovány jako přestupek/trestný čin.

Jako držitel této vstupenky se jejím uplatněním zavazujete dodržovat provozní a/nebo návštěvnický řád místa konání akce a veškeré pokyny pořadatele akce.

Vstup na akci bude povolen pouze tomu držiteli, který vstupenku předloží jako první.

U vstupu bude platná vstupenka vyměněna za pásek na ruku. Návštěvník, který má platný pásek na ruce, může areál festivalu opustit a následně se vrátit. Pásek, který bude přetržený, přestřižený, sundaný z ruky je neplatný a návštěvník bude z areálu festivalu vykázán.

Použitím vstupenky udělujete výslovný souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů pořízených v průběhu akce a/nebo v souvislosti s ní, a to bez nároku na peněžitou či jinou odměnu.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zničení či jinému poškození vstupenky, nová vstupenka nebude vydána. V těchto případech nelze požadovat jakoukoli náhradu za vstupenku. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit, ani vyměnit.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný.

Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve  festivalovém areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu festivalu.

Děti do 100 cm včetně mají vstup na akci zdarma za nutného doprovodu rodiče či jiné zodpovědné osoby starší 18 ti let.

Za dítě zodpovídá v místě akce jeho doprovod vč. dětské zóny.

Nekupujte vstupenky z jiných než oficiálních zdrojů uvedených na webové stránce
www.goout.cz


3. Pravidla areálu

Na akci platí přísný zákaz vnášení alkoholu, omamných a psychotropních látek a
jedů, zbraní a nebezpečných předmětů.

Za poskytování občerstvení zodpovídají prodejci, nikoliv pořadatel.

Psi a jiná zvířata nemají do areálu přístup.

Všechny atrakce a aktivity jsou se vstupem na vlastní nebezpečí, za děti nesou odpovědnost jejich rodiče nebo zákonní zástupci a to i v případě, že rodiče nejsou přítomni.

V areálu je přísně zakázán prodej jakéhokoli druhu i jiné komerční aktivity bez vědomí a předchozího souhlasu organizátora.

Další omezení mohou být stanovena pořadatelem akce.4. Úrazy a ošetření


Zdravotnická asistence přítomná v areálu poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.5. Trvání akce


Brány areálu se otevřou v 10.00 v den konání akce, dříve nebude do areálu nikdo vpuštěn.

Areál festivalu bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen, to je ve 22.00 hodin.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor
opustit.6. Změna programu a zrušení akce


Změna programu či zrušení akce jsou vyhrazeny.

V případě zrušení akce určuje podmínky a způsob vrácení kupní ceny vstupenky výhradně pořadatel akce.

Náhrada cestovních, ubytovacích a jiných nákladů se neposkytuje.