NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Základní ustanovení

Bezva Parta, s.r.o. jako organizátor festivalu vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá právní řád ČR.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do areálu festivalu.

Účelem vydání návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

2. Vstupenky a vstup na festival

Je zakázáno kopírovat vstupenky. Se vstupenkou je účastník povinen nakládat jako s ceninou. Jakékoliv úpravy vstupenky, pozměňování nebo její padělání jsou považovány za přestupek nebo trestný čin, který se trestá dle příslušného zákona.

Držitel vstupenky se jejím uplatněním zavazuje dodržovat provozní nebo návštěvnický řád místa konání festivalu a veškeré pokyny pořadatele festivalu.

Vstup na festival bude povolen pouze tomu držiteli, který vstupenku předloží jako první v pořadí.

Použitím vstupenky uděluje návštěvník festivalu výslovný souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů pořízených v průběhu festivalu, nebo v souvislosti s ním, a to bez nároku na peněžitou či jinou odměnu. V souvislosti s pořízením fotografií a videozáznamů ze strany organizátora festivalu může docházet ke zpracování osobních údajů, a to za účelem informování veřejnosti o průběhu festivalu a propagace činnosti organizátora. Ke zpracování osobních údajů dochází z důvodu oprávněného zájmu organizátora festivalu. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím e-mailu organizátora festivalu.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zničení či jinému poškození vstupenky, nová vstupenka nebude vydána. V těchto případech nelze požadovat jakoukoli náhradu za vstupenku. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit, ani vyměnit.

Na požádání bezpečnostní služby či pořadatele je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento identifikační náramek je nepřenosný.

Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu festivalu, je povinen bezodkladně opustit prostory areálu festivalu.

Děti do 100 cm včetně mají vstup na festival zdarma, avšak za nutného doprovodu zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled, a to včetně prostoru dětské zóny.

Pořadatel festivalu doporučuje nekupovat vstupenky z jiných než oficiálních zdrojů uvedených na webové stránce www.ticketportal.cz.

3. Pravidla areálu

Za poskytování občerstvení zodpovídají prodejci, nikoliv pořadatel.

Psi a jiná zvířata nemají do areálu festivalu povolen přístup.

Vstup na všechny atrakce a aktivity umístěné v areálu festivalu či pořádané v rámci festivalu jsou na vlastní nebezpečí, za nezletilé osoby odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nimi dohled.

Organizátor festivalu si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup, nebo vyvést z areálu festivalu každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz festivalu, a rovněž každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby či obtěžuje ostatní návštěvníky festivalu či jinak narušuje jeho průběh.

Další omezení mohou být stanovena pořadatelem festivalu.

4. Úrazy a ošetření

Zdravotnická asistence přítomná v areálu festivalu poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení, nebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenese organizátor festivalu odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenese organizátor odpovědnost.

5. Trvání akce

Brány areálu festivalu se otevřou v 10.00 hod v den jeho konání, dříve nebude do areálu festivalu nikdo vpuštěn.

Areál festivalu bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen, tj. ve 22.00 hodin. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a prostor festivalu opustit.

6. Změna programu a zrušení akce

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit program festivalu či festival zrušit. V případě zrušení festivalu určuje podmínky a způsob vrácení vstupného výhradně pořadatel festivalu.

Náhrada cestovních, ubytovacích a jiných nákladů se neposkytuje.